Algemene voorwaarden

80x14x1

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities

 

Essentive: Essentive B.V., gevestigd te Soest, hierna Essentive, de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Opdrachtgever: de wederpartij met wie Essentive een overeenkomst van verkoop en levering van Diensten of Producten aangaat of met wie Essentive in onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst hiervoor.

Werkzaamheden: alle diensten en/of producten die door Essentive in fysieke of digitale vorm zijn ontwikkeld en worden uitgegeven, voornamelijk liggend op het gebied van testen en assessments, en die krachtens overeenkomst aan de Opdrachtgever worden verkocht en/of aangeboden. Ook vallen hieronder producten die in digitale vorm door Essentive worden aangeboden geladen op een fysieke drager, door middel van mogelijkheid tot download of door middel van streaming.

 

Artikel 2 – Algemeen

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden, diensten en (digitale) producten, uitgevoerd, verleend en verkocht door Essentive, gevestigd Egeltjespad 15, 3766 AZ Soest (bezoekadres: Berg & Bosch, Prof. Bronkhorstlaan 10 (gebouw 60, 1e verd.), 3723 MB Bilthoven).
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Essentive met de Opdrachtgever gesloten overeenkomsten betreffende door Essentive te verrichten werkzaamheden en/of te verlenen diensten, dan wel verkochte producten.
 3. Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen, en gelden uitsluitend voor de overeenkomst waarbij zij zijn gemaakt.

 

Artikel 3 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

 

 1. Opdrachtgever is Essentive, voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, een vergoeding verschuldigd conform de door Essentive uitgebrachte offerte.
 2. Essentive B.V. behoudt zich het recht voor de bestaande tarieven jaarlijks aan te passen; eventuele wijzigingen zullen per 1 januari van enig jaar plaatsvinden.
 3. Kortingen kunnen alleen met voorafgaande - schriftelijk bevestigde - instemming van de directie van Essentive B.V. gegeven worden.
 4. Betaling van de facturen van Essentive dient binnen een termijn van 30 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 5. Indien een Opdrachtgever nalatig blijkt te voldoen aan enige betalingsverplichtingen tegenover Essentive B.V. zullen alle kosten hieruit voortvloeiende, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, geheel voor rekening van cliënt zijn.

Deze buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, onverminderd de bevoegdheid van Essentive B.V. om indien aantoonbaar is dat werkelijke kosten hoger zijn, deze werkelijke kosten aan cliënt in rekening te brengen. Eventuele crediteringen kunnen met uitsluiting van ieder ander, slechts geschieden door de directie van Essentive B.V.

 


 

Artikel 4 – Auteurs- en Eigendomsrecht

 

 1. Van alle bescheiden waarvan Essentive zich bij de uitvoering van haar werkzaamheden bedient, berust het auteursrecht bij Essentive.
 2. De in artikel 4 lid a. bedoelde bescheiden zijn eigendom van Essentive. Mede ter bescherming van de privacy van de kandidaten is Essentive nimmer gehouden tot de afgifte van deze bescheiden of kopieën daarvan aan de Opdrachtgever, zonder expliciete toestemming van Essentive en, in geval van een assessment, de kandidaat.

 

Artikel 5 – Verplichtingen Essentive en Opdrachtgever / vertrouwelijkheid

 

 1. Essentive zal al het mogelijke doen de haar opgedragen werkzaamheden naar beste kunnen en binnen de overeengekomen termijn uit te voeren. Indien door overmacht of door andere bijzondere omstandigheden die buiten de invloedsfeer van Essentive liggen deze termijn niet gehaald kan worden, dan is Essentive op generlei wijze aansprakelijk voor de gevolgen.
 2. Aangezien Essentive werkt conform de code van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) worden uitkomsten van de analyse mondeling met de kandidaat doorgenomen en vervolgens schriftelijk ter goedkeuring aan kandidaat voorgelegd, alvorens opdrachtgever hierover wordt geïnformeerd; tenzij door de kandidaat een verzoek ingediend wordt om de rapportage niet aan de opdrachtgever te verstrekken.
 3. Essentive verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de Opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 4. Gegevens over kandidaten dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk behandeld te worden en niet aan derden te worden doorgegeven.
 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Essentive aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (bijvoorbeeld te toetsen competenties, de functieprofielen, de CV’s, etc.), tijdig aan Essentive worden verstrekt.

 

Artikel 6 – Annulering

 

 1. Annuleringen van de werkzaamheden dienen uiterlijk 3 werkdagen (voor 10 uur voormiddag) per e-mail aan Essentive te worden gemeld. Het te gebruiken e-mailadres is info@essentive.eu.
 2. Bij annuleringen binnen 2 werkdagen is Essentive genoodzaakt 50% van de desbetreffende opdrachtsom in rekening te brengen.
 3. Bij annuleringen binnen 1 dag of no show van de kandidaat is Essentive genoodzaakt 100% van de desbetreffende opdrachtsom in rekening te brengen.
 4. Kosten zoals omschreven in artikel 6 lid b. en c. zijn niet van toepassing, indien desbetreffende opdracht niet geannuleerd, maar in gezamenlijk overleg verplaatst wordt binnen een termijn van 3 maanden. Evengoed geldt voor verplaatste opdrachten Artikel 6 lid a., b. en c.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 

 1. Essentive zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade die het gevolg is van het niet of onvoldoende functioneren van de door Essentive geteste kandidaat.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, zoals bedoeld in artikel 5 lid e. genoemd, niet tijdig aan Essentive zijn verstrekt, heeft Essentive het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Essentive ter beschikking heeft gesteld. Essentive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Essentive is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

 

Artikel 8 – Faillissement, etc.

 

In geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de Opdrachtgever of stillegging c.q. liquidatie van diens organisatie, wordt deze geacht van rechtswege in verzuim te zijn. Alsdan is Essentive gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de overeenkomst, of het niet uitgevoerde gedeelte daarvan, als ontbonden te beschouwen, danwel de uitvoering ervan op te schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 9 – Toepassing van deze algemene voorwaarden

 

 1. Op de met Essentive gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepaling(en).
 3. De rechter in de vestigingsplaats van Essentive is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
 4. Indien Essentive of de Opdrachtgever niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen ervan niet van toepassing zijn, of dat Essentive of de Opdrachtgever op enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 5. Deze voorwaarden zijn onder nummer 17245631 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.